Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja vatra?

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja vatra?

Predstavlja vladara, vladarevu kaznu, Džehennem, grijehe, greške, rat, propast, sušu, zarazne bolesti, džine, ali i Uputu, islam, znanje, Kur’an, korist i bogatstvo. Gorenje vatre simbolizira darežljivost ili bogatstvo, a gašenje vatre – škrtost i siromaštvo.

VATRA  predstavlja vladara obzirom na njenu supstancu i njenu moć u odnosu na druge elemente i obzirom da ona može da nanosi štetu i korist.

Vatra može da predstavlja i Džehennem ili Allahovu dž.š. kaznu.

Sanjati starca koji obožava vatru znači osobu koja brine malo o uništavanju svog neprijatelja. Sanjati sebe kako obožavaš vatru u snu znači otpadništvo, preljub, krađu, ubojstvo, što je lažnu kletvu, mnogoboštvo, ili nepravednu osobu. 

Ona takođe može da simbolizira i grijehe, greške, haram i sve ono što vodi u Džehennem, od riječi ili od dijela.

Vatra katkad simbolizira i uputu, islam, znanje i Kur’an, obzirom da se po­moću nje svijetli i nalazi put u tmini, shodno Musaovim a.s. riječima navedenim u Kur’anu: “, Ili ću naći u vatri uputu”, koju je i našao jer je iz nje čuo govor Uz­višenog Allaha, i dobio je uputu.

Vatra takođe može da predstavlja i opskrbu, ko­rist i bogatstvo obzirom da se ona koristi za pribavljanje opskrbe putnicima i oni­ma koji su kod svojih kuća, shodno riječima Uzvišenog: “Mi činimo da ona pod­sjeća i da bude korisna onima koji konače…” Arapi imaju običaj reći: “Tom i tom se ugasila vatra” kad hoće reći da je neko osiromašio ili da je umro, a isto tako imaju običaj u noći naložiti vatru da posluži kao orijentacija i utočište onima ko­ji putuju noću.

Gorenje vatre predstavlja darežljivost ili bogatstvo, gašenje vat­re simbolizira škrtost ili siromaštvo.

Vatra može da predstavlja i džine obzirom da su oni od nje stvoreni.

Vatra može da predstavlja i sablju ili smutnju ukoliko pucketa, dimi se i ima plamene je­zike.

Vatra može da predstavlja i vladarovu kaznu, a njom kažnjava i Allah, koji je vladar na oba svijeta.

Vatra takođe može da predstavlja sušu, najezdu skaka­vaca ili zarazne bolesti, kao što su boginje, kuga i dr.

Ako neko u snu vidi da s neba pada vatra na kuće i naselja popraćena dimom i ližući plamenim jezicima, to znači da će u tom mjestu doći do smutnje i prolijevanja krvi, pogotovo ako je zahvatila kuće i bogataša i siromaha, ili to može da predstavlja namet na vilajet od strane vladara, pogotovo ako je vatra zahvatila samo kuće bogataša.

Ako je ta vatra u vidu žeravice, bez plamena, ona u tom slučaju predstavlja zarazne boles­ti, pogotovo ako je zahvatila cjelokupno stanovništvo.

Ako se u snu vidi da se vatra s neba spustila na polje, njive, usjeve, voćke i biljke, to predstavlja sušu.

Ako neko sanja da je naložio vatru na prometnom putu ili radi orijentacije drugih, to znači da će on steći znanje i uputu i time potpomagati druge ukoliko je toga dostojan, a ukoliko nije, to znači da će dobiti vlast i biti u situaciji da potpomaže druge.

Ako ta vatra nije bila na putu, ili ako je pržila one koji bi pored nje prolazili, zahvaćala ih svojim iskrama uznemiravala ih dimom ili im palila odjeću i tijelo i štetila im očima, ona u tom slučaju predstavlja novotariju koju će snivač uvesti u običaj ili namjerava da je uvede, a može da simbo­lizira i vladara silnika kod kojeg će snivač naći utočište i službu, ili kojeg će va­rati, zavisno od toga koliko se trudio oko vatre ili ako je bježao od nje.

Ako neko u snu vidi ogromnu vatru koja nije nalik ovosvjetskoj vatri i koja je naložena da bi on u nju bio bačen, to znači da on ima mnogo neprijatelja koji mu prave spletke a koje će on pobijediti i nadvisiti, a ako su ga u vatru bacili, to znači da će biti spa­šen, kao što je bio spašen i Ibrahim a.s. Navedeno važi ukoliko su oni koji su to s njim činili njegovi neprijatelji, ili ako je on dobar čovjek.

Međutim, ukoliko je vatra ugrožavala samo njega, ali ne i druge, ili ukoliko se oni koji je potpaljuju dogovaraju da ga ugroze, neka se u tom slučaju pričuva Allaha dž.š., svoga Gos­podara, i neka se prođe djela koja čini a koja vode u Džehennem, prije nego što dospije u sam Džehennem i vatra mu u tom slučaju simbolizira opomenu i zas­trašivanje da prekine s dotadašnjom praksom.

Ako neko sanja da posjeduje vat­ru u svojoj peći, na ognjištu ili nečem drugom što služi za loženje vatre, ona u tom slučaju predstavlja bogatstvo i korist koju će ostvariti, pogotovo ako se on izdržava od profesije vezane za vatru i ako je to sanjao u zimskom periodu.

Ako neko u snu vidi da mu je vatra zapretana, ugašena, postala pepeo ili je ugasila voda ili kišnica, to znači da će biti onemogućen da obavlja zanat ili posao kojim se ba­vi.

loading...

Kad neko sanja da je u peći, na ognjištu i si. naložio vatru da bi pripremio hra­nu i jelo, ako profesionalno nije vezan za vatru, to znači da će tražiti imetak i op­skrbu u vladarovoj službi, ili koristeći njegov autoritet ili pomoć, ili da će to tra­žiti nekim sporom, svađom, mešetarenjem ili od predstavništva, ili, pak, da će svojim govorom uskovitlati prašinu i izazvati zlo.

Ako neko sanja da se vatra rasplamsala i zahvatila hranu ili neki drugi artikal, to znači da će to poskupiti.

Takav san može da znači da će vladar snivača pozvati na odgovornost i da će zaplijeniti njegov imetak.

Ako neko u snu vidi da jede vatru, to znači da on jede ha­ram imetak, prljavu (nedozvoljenu) zaradu ili imetak jetima (sirote), na što ukazuje i kur’anski tekst.

Ako neko u snu vidi da vatra govori iz krčaga ili neke druge posude, to znači da je osoba koju dotična posuda predstavlja opsjednuta džini­ma i da iz nje i preko njenog jezika govori džin.

Neki vele da vatra predstavlja rat ukoliko se sanja da ona ima plamen i da daje zvuk, a ako nema izgleda za rat, to onda može da simbolizira zarazne bolesti i pomor koji će zadesiti stanovniš­tvo tog kraja.

Ebu ‘Amr en-Nah’ i je rekao Allahovu Poslaniku s.a.v.s.: – Sanjao sam da je iz zemlje izašla vatra, da se ispriječila između mene i mog sina i da je govorila; –

Raspali, raspali, i ko vidi i ko ne vidi! Nadahnite me! Poješću vas sve, i vaše po­rodice i vaše imetke! – Na to je Poslanik a.s. rekao: – To je fitneluk (smutnja) ko­ji će se desiti u ahiri zemanu. Ljudi će ubiti svog imama. Zatim će se u skupina­ma dug vremenski period sporiti – i Poslanik a.s. je prste jedne ruke okrenuo prema prstima druge ruke, pojašnjavajući te sukobe, a zatim dodao: – Zlikovac će se smatrati dobrim, a krv vjernika od strane nekih vjernika biće smatrana dozvoljenijom od pijenja vode.

Ako neko u snu vidi da je naložio vatru da bi se ogrijao, to znači da on preduzima neš­to da bi se zaštitio od siromaštva obzirom da hladnoća simbolizira siromaštvo.

Ibn Sirin je upitan za nekog čovjeka koji je sanjao da na palcu ima svjetiljku, našto je on rekao: – Taj čovjek će oslijepiti, pa će ga njegova djeca voditi.

Ako neko sanja da je naložio vatru da bi na njoj ispržio meso, to znači cia će on izazvati ogovaranje ljudi, a ako je uzeo nešto pečenja, to znači da će dobiti neš­to imetka koji će biti popraćen žalošću.

Ako neko sanja da je potpalio vatru da bi na njoj u loncu skuhao hranu, to znači da će on pokrenuti nešto zbog čega će od izdržavaoca porodice dobiti neku korist, a ako u loncu nije bilo hrane, to znači da će svojim riječima podbosti nekog čovjeka i navesti ga na nešto pokuđeno.

loading...

Ako se sanja da je vatra zahvatila neki dio tijela ili odjeće, to simbolizira nekak­vu štetu i nesreću.

Ako neko sanja da potpaljuje vatru, to može da znači da će od vladara dobiti neki haram imetak.

Ako neko u snu vidi da ga je vatra opekla, to znači da će ga ljudi ogovarati.

Opekotina od vatre simbolizira bol nanesen zlim jezicima. Iskre simboliziraju zao govor.

Ako neko u snu vidi da po njemu padaju is­kre, to znači da će biti uznemiren neželjenim govorom.

Ako neko sanja da u ru­ci drži upaljenu glavnju ili baklju, to znači da će od vladara dobiti obilan imetak, a ako u snu vidi da ju je bacio među ljude, to znači da će među njih ubaciti neprija­teljstvo koje će im nanijeti štetu.

Ako trgovac sanja da je vatra zahvatila njegovu robu, to znači da će mu roba imati dobru prođu. U narodu se, inače, za robu ko­ ja ima dobru prođu kaže da “ide k’o na vatru”. Takav san mu takođe može da znači da mu je roba haram.

loading...

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general