Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja prsten?

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja prsten?

PRSTEN predstavlja ono što čovjek posjeduje i ono nad čim ima vlast. Ako neko sanja da je dobio prsten ili da ga je kupio, dobiće vlast i moć ako je toga dosto­ jan, obzirom da je vlast Sulejmana a.s. bila u prstenu, a i stoga što vladari prste­ nom pečate svoja pisma, kao i časni ljudi svoje riznice.

Takav san može da zna­ či i dobijanje u vlasništvo kuće koju će on nastaniti, i u tom slučaju kamen na prstenu simbolizira kućna vrata.Takav san takode može da znači da će se oženi­ti i oduzeti djevojci nevinost, a kamen prstena u tom slučaju simbolizira ženino lice.

Simbolizira sigurnost, vlast, ženu, dijete i ono što osoba posjeduje. Ako pobožan čovjek sanja da je dobio prsten od Uzvišenog Allaha, On će mu dati sigurnost pri kraju života. Ako sanja da je prsten dobio od Vjerovjesnika, s.a.v.s., ili od nekog učenjaka, to mu je radosna vijest da će postići znanje. Prsten od zlata za muškarca – poniženje; srebreni prsten – vlast. Klimanje dragog kamena na prstenu – uzdrmat će se njegov položaj na vlasti; ispadanje dragog kamena sa prstena – smrt djeteta ili gubitak imetka. Dobijanje izgraviranog prstena – dobitak nečega što ranije nije posjedovao. Padanje prstenja s neba, kao što kiša pada simbolizira rađanje muške djece te godine.

Ako pobožan čovjek ili asketa sanja da je od Allaha dž.š. dobio prsten, to znači da će mu Allah dž.š. dati sigurnost pri kraju života, a ako sanja da je prs­ ten dobio od Vjerovjesnika s.a.v.s., ili od nekog učenjaka, to mu je radosna vijest da će postići znanje.

Navedeno važi ako je u pitanju srebreni prsten, a ako je u pitanju zlatni prsten, onda to nema pohvalno značenje.Nema pohvalno značenje i ako je u pitanju prsten od željeza obzirom da je to nakit stanovnika Džehennema, kao i ako je u pitanju prsten od bakra, zbog samog naziva bakra, koji (u ar. jeziku) aludira na nesreću, kao i zbog toga što se džinski prstenovi prave od bakra – neka nas Allah sačuva od svog tog zla!

Uzeti zlatni prsten od Gospodara: Loš predznak. Slično su loši prstenovi napravljeni od željeza, jer oni predstavljaju ukras onih koji borave u paklu i prstenovi od bakra čije je ime na arapskom jeziku nahhas, od nahs, što znači “loša sreća” ili “urok”.

Još jedan razlog, dodaje Ibn Sirin, je da je bakar metal koji se koristi u proizvodnji džinnskih prstenova.
Uzimati srebrni prsten od poslanika a.s. ili od vjerskog učenjaka: Sanjač će steći učenje. U slučaju da je prsten napravljen od srebra, željeza ili bakra, san bi imao vrlo negativnu interpretaciju.

Nošenje prstena: Obnova onoga na što se prsten odnosi, ovisno o njegovoj leguri ili sastavu.
Nošenje srebrnog prstena: Ništa neće stajati na putu sanjara.

Rečeno je i to da prsten može da simbolizira i oca, ženu, kupovinu robinje, kuće, jahaće životinje, imetak ili upravu.Ako muškarac sanja prsten od zlata, on mu simbolizira poniženje.Re­čeno je i to: Ako neko sanja da je nataknuo prsten od željeza, to znači da će pos­tići neko dobro nakon poteškoće, a ako sanja da je nataknuo prsten od zlata, ko­ji na sebi ima dragi kamen, to mu simbolizira neku sreću.

Prsten izliven od jed­nog materijala simbolizira neko dobro, a prsten koji unutra ima nekog drugog metala simbolizira podvalu obzirom da u sebi ima nešto skriveno, ili to znači preveliko nadanje obzirom da njegova masivnost ne odgovara njegovoj težini.Ako žene sanjaju prstenje od roga ili slonove kosti, ono za njih ima pohvalno značenje.

Olovni prstenovi u snu znače slab autoritet. Ako neko pošalje svoj prsten nekim ljudima koji mu ga vrate u snu, to znači da traži da zaruči nekoga iz te porodice, ali njegov zahtjev će biti odbijen. Ako neko u snu vidi kako mu se prsten silom svlači sa prsta, to znači da će izgubiti svoj čin ili šta god mu prsten predstavlja (posao). Ako neko izgubi svoj prsten u snu, to znači da će doživjeti nešto što mrzi da mu se dogodi. Tumač snova: Ibn Sirin

Rečeno je i to da prsten simbolizira velikog vladara; halka prstena – os­ novu njegove vlasti; dragi kamen – njegovu veličanstvenost; pečat na prstenu – njegov imetak i izvršnu vlast a može da simbolizira i njegova naređenja i zabra­ne; i gravura na prstenu – njegovu želju i cilj.Ako neko sanja da mu je vladar (prstenom) dao pečat, to znači da će od vladara uskoro dobiti neku vlast i da mu neće oponirati obzirom da pečat inače ima jače značenje od samog prstena.

Ako neko sanja da je natakao srebreni prsten i da ga upotrebljava kad god on hoće, to znači da će dobiti vlast.Kad neko sanja da udara pečat prstenom halife, ako je od porodice Benu Hašim ili uopšte od Arapa, dobiće veličanstvenu upravu; ako je rob, ili ako ima oca, otac će mu umrijeti i on će ga zamijeniti; ako nema oca, desiće mu se nešto neželjeno, i ako je pripadnik sekte haridžija dobiće kao pokvarenjak neku vlast.

Ako neko sanja da je našao prsten dobiće imetak od ne-Arapa, ili će mu se roditi dijete, ili će se oženiti.Ako neko sanja da mu se dragi kamen na njegovom prstenu klima, to znači da će se uzdrmati njegov položaj na vlasti.Ako neko sanja da je dragi kamen iz njegovog prstena ispao, to znači da će mu umrijeti dijete ili da će izgu­ biti dio imetka.

Ako upravitelj sanja da je skinuo prsten, to znači da će biti smi­ jenjen s položaja, ili da će izgubiti vlast, ili da će se razvesti sa ženom.Ako takav san sanja žena, to znači da će joj umrijeti muž ili neko od njene bliže rodbine.

loading...

Ako neko vidi u snu kišu prstenova, to znači da će začeti dijete tijekom te godine. Ako je neoženjen, to znači da će se oženiti bogatom i nevinom mladom ženom te iste godine. Ako su u snu zlatni prstenovi, to znači da je takva žena izgubila bogatstvo.

Ako neko primijeti svoj prsten negdje na malom prstu, zatim na srednjem prstu, pa na domalom prstu, a da to nije on sam učinio u snu, to znači da će ga supruga izdati s drugim muškarcem. Ako u snu proda svoj prsten za sitne novce ili šačicu sezama ili za malo brašna, to znači da će se odvojiti od supruge, iako će oni imati međusobnog poštovanja ili bi to moglo značiti da će joj on ponuditi dobar financijski aranžman. Tumač snova: Ibn Sirin

Rečeno je: Ako neko sanja da natiče prsten, to znači da će obnoviti ono što mu prsten simbolizira.Ako osoba od vlasti sanja da je halka njegovog prstena raski­ nuta i da je nestala, a da mu je ostao samo dragi kamen, to znači da će izgubiti vlast i moć a zadržati i sačuvati svoje ime i lijep spomen.Prsten od zlata simbo­lizira novotariju u vjeri, ono što je vjerom pokuđeno, pronevjeru u pogledu vlas­ ti i nepravedno postupanje prema podanicima.

Prsten od željeza simbolizira hrabrog vladara ili pronicljivog trgovca za kojeg se malo zna.Olovni prsten sim­ bolizira nemoćna vladara.Prsten s dva draga kamena simbolizira i duhovnog i svjetovnog vladara.Ako takav prsten sanja trgovac, to znači da će profitirati u trgovini, a ako ga sanja učenjak; on će pomagati ljudima i u duhovnom i u svje­ tovnom pogledu.

Tijesan prsten simbolizira udobnost i utjehu.Ako neko sanja da je pozajmio prsten, to znači da će zaimati neku stvar koja nema trajne vrijed­ nosti.Ako neko sanja da je dobio izgraviran prsten, to znači da će dobiti neku stvar koju do tada nije imao, kao npr. kuću, jahalicu, robinju, ženu ili dijete.

Ako neko sanja da se na tržnici prodaje prstenje, to znači da će se rasprodavati imo­ vina poglavara ili vladara.Ako neko sanja da s neba, na ime kiše, pada prstenje, to znači da će se te godine rađati muška djeca.Za Arape prsten najčešće simbo­lizira ženu. Rečeno je da zlatni prsten simbolizira i ženu koja je izgubila imetak.

Ako neko sanja da je stavio prsten na mali prst, a zatim ga s njega skinuo i sta­ vio na drugi prst, to znači da on svoju ženu navodi na prostituciju i pokvarenost.Ako čovjek sanja da mu je prsten s malog prsta, sam od sebe premješten na ne­ ki drugi prst a da to nije on uradio, to znači da ga njegova žena vara.

Ako neko sanja da je prsten prodao za novac, brašno, sezam, to znači da će se rastaviti sa ženom na lijep način ili će je pustiti uz određenu svotu novca.Dragi kamen na prstenu može da simbolizira i dijete.Ako neko sanja da je dragi kamen njegovog prstena od dragulja, to znači da će dobiti vlast, ugled, ogroman imetak, spomen, čast i dr.

loading...

Ako vladar sanja da je dragi kamen njegovog prstena od topaza, on mu simbolizira njegovu hrabrost, jačinu i moć.Prsten koji simbolizira dijete, ako je s dragim kamenom od topaza, ukazuje na to da će to dijete biti inteligentno i da će biti dobro obrazovano i od­ gojeno.

DRAGI KAMEN NA PRSTENU : ako je od bisera, simbolizira nemoćnog i nejakog vladara.Ako se na prstenu sanja zeleni dragi kamen, on simbolizira ro­ đenje djeteta koje će biti dobar vjernik i koje će biti učeno i oštroumno.Drveni prsten simbolizira dvoličnu ženu ili imetak stečen na licemjeran način.Ako že­na sanja da je dobila prsten, to znači da će se udati ili da će roditi dijete.

Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da mi se prs­ten slomio. – Ibn Sirin mu je na to rekao: – Ako ti je san istina, rastavićeš se sa že­ nom! – Nije prošlo ni tri dana poslije toga, a taj čovjek se rastavio sa ženom.

Neki drugi čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da na ruci imam prsten i da njim pečatim usta muškaraca i maternice žena. – Na to mu je Ibn Si­rin rekao: – Ti si mujezin i uz ramazan u nevakat učiš ezan tako da ljude i žene onemogućavaš da u dozvoljeno vrijeme uživaju u hrani i spolnom općenju.

Ako neko sanja da nekom čovjeku pečati na blatu, to znači da će on tom čovje­ku dati vlast.Ako neko sanja da je od kralja ili cara dobio prsten i da ga je nata­kao, ako je dostojan vlasti, dobiće je, a ako je nije dostojan, to znači da će je do­biti neko iz njegova roda, njegov neki imenjak ili neko ko mu je sličan. Prodava­ nje prstena ako se sanja, simbolizira rastavu.

loading...

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general